Sense categoria

Requisits d’accés a la llibertat condicional

By 22/12/2021gener 20th, 2022No Comments

Després de l’entrada en vigor de la L.O. 1/2015, de 30 de març, es va transformar la naturalesa de la llibertat condicional, passant a ser una modalitat més de la suspensió de l’execució de la pena privativa de llibertat. Si bé l’actual regulació flexibilitza i possibilita l’accés a la llibertat condicional amb menys temps de compliment de la pena, pot resultar desfavorable si hi ha una revocació, ja que el temps transcorregut en aquest règim no computaria com a temps de compliment efectiu, havent de complir, el penat, el temps de condemna que quedi pendent de compliment en el moment d’obtenir la llibertat condicional. Davant aquests canvis, i per a aquells supòsits en que es poden aplicar les dues legislacions, és a dir, per a aquells penats que van cometre el delicte amb anterioritat a l’1 de juliol de 2015, és imprescindible avaluar quina de les dues legislacions aplicables resulta més favorable, sent necessari comptar amb un advocat de dret penitenciari que pugui estudiar el cas concret.

Vegem ara quins són els requisits actuals d’accés, ja que existeixen diferents supòsits per a la seva concessió.

Accés ordinari

Els requisits per a la concessió de la llibertat condicional els trobem regulats a l’art. 90.1 del Codi Penal. Es requereix: haver extingit les 3/4 parts de la condemna; estar classificat en tercer grau; bona conducta i haver satisfet la responsabilitat civil. En relació amb aquest últim requisit, cal apuntar que no s’exigeix que s’hagi satisfet íntegrament la responsabilitat civil, sinó que s’acrediti l’esforç reparador del penat, de conformitat amb l’art. 72 5 i 6 de la Llei Orgànica General Penitenciària.

A més, es regula de manera expressa la denegació de la llibertat condicional si el penat hagués donat informació inexacta o insuficient sobre el parador de béns o objectes el decomís dels quals hagués estat acordat; no doni compliment conforme a la seva capacitat al compromís de pagament de les responsabilitats civils a què hagués estat condemnat; o faciliti informació inexacta o insuficient sobre el seu patrimoni, incomplint l’obligació imposada en l’article 589 de la Llei d’Enjudiciament Civil. També es denegarà la suspensió de l’execució de la resta de la condemna a aquells condemnats per delictes contra l’administració pública que hagin eludit el compliment de les responsabilitats pecuniàries o la reparació del mal econòmic causat.

Accés a la llibertat condicional a les 2/3 parts.

L’art. 90.2 del Codi Penal possibilita l’obtenció de la llibertat condicional en aquells supòsits en què el penat hagi extingit les 2/3 parts de la condemna sempre que es compleixin, també, els requisits d’accés generals (estar classificat en tercer grau; bona conducta i haver satisfet la responsabilitat civil), i quan durant el compliment de la pena el penat hagi desenvolupat activitats laborals, culturals o ocupacionals, bé de forma continuada, o bé amb un aprofitament del que s’hagi derivat una modificació rellevant i favorable de les seves circumstàncies personals relacionades amb la seva activitat delictiva prèvia.

A més, es possibilita l’avançament de la llibertat condicional fins a un màxim de noranta dies per cada any transcorregut de compliment efectiu de condemna, una vegada extingida la meitat de la condemna. Per a això, és necessari que el penat hagi desenvolupat continuadament activitats laborals, culturals o ocupacionals i que acrediti, a més, la participació efectiva i favorable en programes de reparació a les víctimes o programes de tractament o desintoxicació, en el seu cas.

Accés a la llibertat condicional a la meitat de la condemna.

L’art. 90.3 del Codi Penal estableix un supòsit excepcional que possibilita l’accés a la llibertat condicional després del compliment de la meitat de la condemna. Per a això, és necessari que a més de complir amb els requisits generals, a excepció del compliment de les 3/4 parts de la condemna, el penat es trobi complint la seva primera condemna de presó, que la pena imposada no superi els tres anys de durada i que durant el compliment de la pena el penat hagi desenvolupat activitats laborals, culturals o ocupacionals, bé de forma continuada, o bé amb un aprofitament del que s’hagi derivat una modificació rellevant i favorable de les seves circumstàncies personals relacionades amb la seva activitat delictiva prèvia.

Aquesta via d’accés a la llibertat condicional no serà aplicable als penats condemnats per delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals.

Durada de la suspensió

El termini de suspensió de l’execució de la pena serà de dos a cinc anys, i no podrà ser inferior al temps que quedi pendent de compliment. A més, el Jutge de Vigilància Penitenciària podrà imposar algun tipus de prohibició o deure, sempre que no resultin desproporcionats o excessius, i si això fos necessari per a evitar el perill de comissió de nous delictes.

Accés a la llibertat condicional per raons humanitàries.

L’art. 91 del Codi Penal regula la suspensió de l’execució de la pena de presó i l’accés a la llibertat condicional per raons humanitàries per a aquells penats que hagin complert l’edat de 70 anys o la compleixin durant el temps d’extinció de la condemna, així com aquells que pateixen malalties greus o patiments incurables, sense exigir cap temps mínim de compliment de la pena, podent accedir a la llibertat condicional si concorren la resta de requisits ordinaris, és a dir: estar classificat en tercer grau, haver observat bona conducta i haver satisfet la responsabilitat civil o acreditat l’esforç reparador.

En aquells casos en què existeixi perill per a la vida de l’intern, i consti acreditat mitjançant dictamen d’un metge i dels serveis mèdics de l’establiment penitenciari, el jutge o tribunal podrà, prèvia valoració de la seva perillositat, acordar la suspensió de la condemna i donar accés a la llibertat condicional sense la concurrència de cap altre requisit.

Com apuntàvem a l’inici, comptar amb un advocat de dret penitenciari és imprescindible per a conèixer quan podem accedir a la llibertat condicional i per a avaluar la viabilitat de la seva sol·licitud i establir la millor estratègia penitenciària per a obtenir-la.