Sense categoria

Puc obtenir el tercer grau de classificació sense entrar a presó?

By 09/02/2022No Comments

Una de les preguntes més habituals que ens fan els/les nostres clients/es és si poden ser classificades inicialment en el tercer grau de tractament penitenciari sense necessitat d’ingressar en un centre penitenciari, i la nostra resposta és sempre que, actualment, no és possible.

Així i tot, és cert que, tant a Catalunya com en la resta del territori espanyol, l’any 2020, va entrar en funcionament un protocol més àgil de classificació inicial, on una part de l’avaluación es duu a terme abans d’ingressar a la presó.

En el cas de Catalunya, aquest protocol de classificació inicial es va aprovar amb l’entrada en vigor de la Instrucció 5/2020, i a pesar que el procediment de classificació és més concorde al dret a la reinserció que el “procediment ordinari”, perquè minora l’efecte desocialitzador que suposa l’internament en un centre penitenciari, la veritat és que, avui dia, només poden accedir determinades persones penades que compleixen uns certs requisits.

En aquest article exposarem els requisits (objectius i valoratius) per a accedir al Protocol d’ingrés i classificació en centres oberts de Catalunya (Protocol CIMO), però, per a una millor anàlisi del vostre cas, us recomanem que contacteu amb un advocat expert en dret penitenciari, perquè també us assessori i acompanyi en tota la fase del procediment de la classificació inicial.

Els requisits objectius són:

 • Ingrés voluntari a la presó o revocació de la llibertat condicional per delicte comès amb anterioritat al període actual de compliment;
 • Primer ingrés a la presó (dues excepcions: presó provisional o que l’ingrés actual sigui per un delicte anterior a l’últim compliment a la presó);
 • La durada de la pena no pot superar els 5 anys de presó;
 • No pot existir un procediment penal iniciat en els últims dos anys, ni tampoc tenir un procediment pendent de judici o recorreguda la sentència;
 • Haver abonat la responsabilitat civil, presentar una declaració d’insolvència o estar abonant-la mitjançant pagament fraccionat, sense oposició del Jutjat/Tribunal;
 • En el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, tenir en vigor el permís de residència i treball;
 • La condemna no pot ser a conseqüència d’haver comès un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, un delicte de violència de gènere o domèstica, o per algun dels delictes previstos en l’article 72. 5 de la LOGP);
 • I no pot existir una mesura vigent de protecció a la víctima.

Els requisits valoratius són:

 • Haver mantingut de forma continuada una activitat prosocial;
 • Disposar d’habitatge i mitjans de subsistència;
 • Suport social suficient, que no afavoreixi l’activitat antisocial o delictiva;
 • En el supòsit de tenir una problemàtica personal, social o de salut, que es trobi en situació estable;
 • No trobar-se en una situació de crisi personal o social no estable que provoqui un alt nivell d’estrès o inestabilitat personal;
 • Presentar trets de personalitat o conducta antisocial o psicopatia.

En el cas que es compleixin els requisits per a accedir al Protocol CIMO, el primer pas és contactar amb l’Àrea de Serveis Socials d’Execució Penal, els qui verifiquen que es compleixen els requisits per a accedir al protocol i citen per a una primera entrevista amb el/la Treballador/a Social.

Una vegada superada aquesta primera entrevista, hi ha una més amb la resta dels/les professionals que integren l’Equip Tècnic, on es continua avaluant les variables que es tenen en compte per a la classificació penitenciària dels arts. 102.2 i 104.3 del Reglament Penitenciari com ho són la personalitat, la història individual, familiar, social i delictiva, el mitjà social i els recursos amb els quals compti la persona.

Després d’aquesta segona entrevista (o fins i tot algunes més perquè es consideren necessàries), hi ha dues opcions:

 • Es compleixen els requisits objectius i valoratius. En aquest cas, se cita a la persona penada perquè ingressi en el centre obert per a la seva classificació penitenciària.
 • No es compleixen els requisits valoratius. La persona penada haurà d’ingressar en un centre penitenciari, però continua sent possible la seva classificació penitenciària en tercer grau.

En les dues opcions continua existint la possibilitat que la persona sigui classificada al règim del segon grau, i per a això és també important comptar amb un advocat expert en dret penitenciari, per a conèixer el cas i informar de les possibilitats de recórrer la resolució de classificació penitenciària.

Amb data d’aquest article, els temps del Protocol CIMO segons les seves fases són els següents:

 • Fase prèvia a l’ingrés en el centre obert (entrevistes professionals penitenciaris+ estudi): 6 dies.
 • Fase de classificació penitenciària: 4 dies, en els quals la persona penada va estar privada de llibertat.