Defensa Penitenciària

Sànchez+Viu és un despatx de referència en dret penitenciari. Ens avala la nostra àmplia trajectòria professional que s’ha traduït en les múltiples col·laboracions que tenim amb alguns dels millors despatxos penalistes d’Espanya.

El nostre equip és expert en assessorar i defensar a persones condemnades a penes de presó tant en el moment previ a l’ingrés en el centre penitenciari, com al llarg del compliment de la condemna.

Assessorem, defensem i acompanyem als nostres clients i als seus familiars en els moments clau del compliment de la pena privativa de llibertat: l’ingrés, la classificació inicial, la sol·licitud de permisos, l’accés al tercer grau i la sol·licitud de llibertat condicional.

Així mateix, els assessorem en tots els conflictes i els dubtes que es derivin del compliment de la pena, amb visites periòdiques als centres penitenciaris.

Apostem per la prevenció en l’àmbit penitenciari, assessorant altres despatxos d’advocats penalistes en fases prèvies a l’entrada a la presó dels seus clients o durant l’execució de la condemna, a fi de dissenyar la millor estratègia penitenciària.

Sànchez+Viu és un despatx compromès amb la realitat penitenciària. El nostre equip col·labora amb entitats i organismes que treballen en l’àmbit de l’execució penal. Formem a familiars d’interns i voluntaris de presons amb l’objectiu d’afavorir i potenciar el retorn de la persona condemnada a la societat.

Permisos penitenciaris

Els permisos de sortida formen part del tractament penitenciari i són un element essencial per oxigenar el compliment de la condemna i preparar la vida en llibertat.

Comptar amb una defensa tècnica especialitzada en aquesta matèria és indispensable, evitant al client despeses innecessàries i altres conseqüències indesitjables, atès que, a vegades, tot i complir-se els requisits legals per a la concessió d’un permís penitenciari, l’aprovació judicial no és automàtica i és el nostre deure ètic ser transparents. En aquest sentit, garantim la tranquil·litat dels nostres clients. Els informem amb claredat de quina és la seva situació i els exposem l’estratègia legal a seguir, així com de la probabilitat d’èxit del seu cas tenint en compte, entre altres factors, el temps de compliment de la seva condemna.

Les persones classificades en segon grau de tractament penitenciari poden arribar a gaudir d’un total de trenta-sis dies a l’any i les classificades en tercer grau de tractament penitenciari quaranta-vuit, sent set dies el topall màxim de durada de cada permís. Els requisits per a la seva concessió, seguint l’article 154 del Reglament Penitenciari, són:

 • Estar classificat en segon o tercer grau de tractament;
 • Tenir la quarta part de la condemna complerta;
 • No observar mala conducta.

Tot i així, la seva aprovació no és automàtica per part dels Jutjat i Tribunals; han de valorar-se, també, el risc de trencament de condemna, de comissió de nous delictes o si el permís pot repercutir perjudicialment en el programa de tractament penitenciari.

Com a advocats experts en dret penitenciari informem als nostres clients de les possibilitats que tenen per a la concessió dels permisos de sortida, els factors que influeixen en tal concessió i, en el seu cas, els recomanem les accions que han de seguir per a aconseguir tals drets.

Classificació penitenciària

La vida a la presó varia en funció que s’apliquin unes normes de règim o unes altres, segons la classificació en primer, segon o tercer grau de tractament penitenciari; per exemple, en funció del grau es podrà gaudir de permisos de sortida o obtenir la llibertat condicional.

Per a la classificació, seguint l’article 102 del Reglament Penitenciari, es tindrà en compte la personalitat i l’historial individual, familiar, social i delictiu de la persona, la durada de les penes, el medi social al qual ha de retornar i els recursos, facilitats i dificultats existents en cada cas i moment per al bon èxit del tractament.

Un assessorament previ a l’ingrés a la presó o al moment de la classificació inicial pot ser determinant per al compliment de la pena privativa de llibertat, sobretot en aquells casos en els quals és possible la classificació inicial en tercer grau.

Com a advocats experts en dret penitenciari informem els nostres clients dels requisits i la viabilitat de sol·licitar el tercer grau de tractament penitenciari abans del moment de la classificació inicial, així com de les possibilitats de recórrer tal classificació quan ja s’ha produït, quan hi ha una resolució de manteniment de grau o de sol·licitar la progressió en tercer grau o l’aplicació de règims més flexibles, per tal de tenir més contacte amb l’exterior durant el compliment de la condemna.

Llibertat condicional

La llibertat condicional, coneguda com a “quart grau”, és l’última fase del compliment de la condemna per a aquelles persones que normalment procedeixen del règim obert.

Accedir a ella suposa la posada en llibertat de la persona condemnada, subjecta, però, com a mínim, a entrevistes amb els professionals de l’equip tècnic referent fins a la finalització total de la condemna i es condiciona, també, al fet que no es cometi un nou delicte ni s’incompleixin les regles de conducta imposades pel Jutjat de Vigilància Penitenciària.

La llibertat condicional és un benefici penitenciari i en l’actualitat existeixen diferents modalitats:

 • Llibertat condicional ordinària a les 3/4 parts.
 • Llibertat condicional a les 2/3 parts i anticipada.
 • Llibertat condicional extraordinària a la meitat de la condemna per a aquelles persones condemnades que estiguin complint la seva primera condemna i no superi els tres anys de presó.
 • Llibertat condicional de malalts i septuagenaris.
 • Llibertat condicional en casos de condemnats estrangers.
 • Llibertat condicional en alguns casos de múltiples condemnes.
 • Llibertat condicional de persones condemnades per delictes comesos en el si d’organitzacions criminals o delictes de terrorisme.
 • Llibertat condicional de condemnats a presó permanent revisable.

Com es veu, són múltiples les possibilitats i requisits per a la concessió de la llibertat condicional, que depenen de les variables individuals de cada cas.

Com a advocats experts en dret penitenciari informem als nostres clients de les possibilitats reals que tenen per a obtenir aquest benefici de la llibertat condicional, defensant els seus interessos davant els Jutjats i Tribunals.

Prevenció i disseny d'estratègies penitenciàries

A vegades, malgrat comptar amb la millor defensa penal, és inevitable la condemna a una pena privativa de llibertat de les persones a les quals defensem.

En aquests casos, en els quals es preveu una pena de presó i que potser no serà possible la suspensió de la seva execució, és summament important comptar amb un assessorament penitenciari preventiu, a fi de dissenyar com més aviat millor l’estratègia penitenciària adaptada al cas del client.

Sanchez+Viu col·labora i assessora en matèria penitenciària a despatxos penalistes, dissenyant per a ells l’estratègia penitenciària a seguir davant la previsible entrada a la presó dels seus clients.